Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija dėl personalo atrankos vykdymo tikslų tvarkomų asmens duomenų

Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-44-I „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ asmens duomenų apsaugos funkcijas vykdo MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. dap@duomenu-sauga.lt, tel. +370 612 06 177.
Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, darželiui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Toliau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais asmens duomenų subjektas gali pasinaudoti.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Patvirtintos pavyzdinės duomenų subjekto prašymų formos bei kiti dokumentai, jų priedai:
2021-04-20_12.18_Formos pasirašyti darbuotojams

2021-04-20_12.18_Formos pasirašyti tėvams

2021-04-20_12.59_ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACINIŲ FORMŲ

2021-04-20_12.59_Priedas Nr. 10

2021-04-20_12.59_Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_aprasas

2021-04-20_12.59_Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_1

2021-04-20_12.59_Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_2

2021-04-20_12.59_Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_3

2021-04-20_12.59_Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_4