Vaikų priėmimo tvarka

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-425 redakcija) patvirtintu dokumentu – SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-424 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 8 D. SPRENDIMO NR. 1-20-20, 2008 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 1-21-13 1 PUNKTO, 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-22-9, 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-33-8, 2009 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-41-5 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO  Atsisiųsti

Prioritetas teikiamas vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio miesto savivaldybėje, vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą.   Tėvai (globėjai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, gyvenamosios vietos deklaraciją. Vaiko priėmimas įforminamas dvišale sutartimi. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai priimant į darželį ar taikomos mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvatos.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 informuojame:

  1. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [13.9.] (79 p.)
  2. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų. (80 p.)