Vizija

Lopšelis-darželis – kokybišką ugdymą teikianti institucija su modernia, novatoriška ugdymo programa; glaudi, atvira, demokratiška sąveika su tėvais; betarpiški, šilti, demokratiški bendruomenės narių santykiai pagrįsti savitarpio supratimu, atsakomybe ir sutelktumu bendram, prasmingam darbui.

 

Misija

Ugdyti vaiką, gebantį socializuoti sparčiai kintančioje visuomenėje, sudarant sąlygas įgyti ir tobulinti kultūrines, socialines ir asmenines vaiko kompetencijas, ugdyti patriotiškumo, humaniškumo ir pilietiškumo jausmus; diegti projektų metodą kaip vieną iš priemonių mokymosi visą gyvenimą formų, kelti savo ir respublikos pedagogų kvalifikaciją Vaikystės pedagogikos centre vedant kokybiškus seminarus, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima aiškinant švietimo politiką ir siekiant kokybiško ugdymo proceso.

 

Tikslai

Ugdyti fiziškai sveiką, savarankišką, atsakingą, mokantį atskleisti savo fantaziją ir kūrybiškumą, komunikabilumą, gebantį socializuotis vaiką; parengti vaiką socialiai subrendusį mokyklai.

 

Uždaviniai

Individualios ikimokyklinio ugdymo programos koregavimas ir papildymas skleidžiant humanistines, demokratines nuostatas su lietuvių tautos kultūros tradicijomis ir papročiais.

Maksimalus individualių vaikų ugdymo gebėjimų atskleidimas, taikymas ir integravimas kasdieninėje ugdomojoje veikloje.

Vertybinės nuostatos, veiklos būdai, humanistiško ugdytojo – vaikų – tėvų – kolegų santykiai – įstaigos kultūros sėkmės laidas.

 

Mokyklos ugdymo planas

Įstaigos pedagogės sėkmingai sukūrė ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikams darželyje turi būti gera „Čia ir dabar“. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1 – 62 – 9 „Dėl pritarimo lopšelio-darželio „Nykštukas ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikams darželyje turi būti gera „Čia ir dabar“ steigėjui pritarus, lopšelio – darželio direktorės įsakymu 2007 04 19 d. įsakymu ĮSAK Nr. 22 – V patvirtinus, lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuojamas pagal šią programą. Programa nuolat koreguojama ir tobulinama. Priešmokyklinis ugdymas lopšelyje-darželyje vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą.