Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse (pagal sudarytą maitinimosi grafiką). Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių.

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.1-234.

 

 

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis,

Eur

Pietų mokestis,

Eur

Vaka-rienės mokestis,

Eur

Nakti-piečių*

mokestis,

Eur

2 kartų maiti-nimo

mokestis,

Eur

3 kartų maiti-nimo

mokestis,

Eur

4 kartų maiti-nimo

mokestis,

Eur

1–3 metų vaikams**, 24 val. darželio grupė, 24 val. spec. darželio grupė 0,68 1,47 0,68 0,63 2,15 2,83 3,46
4–7 metų vaikams***, 24 val. darželio grupė, 24 val. spec. darželio grupė 0,77 1,68 0,77 0,65 2,45 3,22 3,87

* Naktipiečiai skiriami 12 ir daugiau valandų grupėse.
** Ikimokyklinio ugdymo mokykloje, kai sudaromos mišraus amžiaus grupės,
valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros
normomis.

***Priešmokyklinio amžiaus vaikams pietūs yra nemokami

Panevėžio miesto tarybos sprendimas